15NL SS26NL2 GlossaryNL SejNusBanner_2015002_NL2 14NL

Switch language

Jaarverslag 2018

Hier kunt u het meest recente jaarverslag van The Corts Foundation downloaden.

TCF jaarverslag 2018 cover

 

Deze pagina bevat juridische informatie zoals vereist door de Nederlandse wetgeving om te voldoen aan de status van Algemeen Nut Beogende Instelling ("ANBI").

De volgende officiële documenten van de stichting zijn vrij beschikbaar:

TCF Zorgmodel 2017

Download: TCF statuten (PDF, 6,5Mb)
Download: TCF huishoudelijk reglement V3.1 2017 (PDF, 70Kb)
Download: TCF financieel reglement (PDF, 113Kb)

Het secretariaat van de stichting stuurt u op verzoek het laatste jaarverslag toe. 

De stichting stelt haar te initiëren beleidsdoelstellingen, en de uitvoering daarvan vast in de context van haar eigen "zorgmodel" (zie afbeelding rechts, klik om te vergroten).

Wij meten en toetsen de deliverables van onze projecten en activiteiten op basis van peer review,
dat plaatsvindt door interne en externe deskundigen. Zij stellen eveneens – vooraf -
conceptprogramma's van eisen op en te selecteren archivalia. Het bestuur laat zich bij het vaststellen
en periodiek toetsen van haar beleid bijstaan door deze deskundigen.


Klachtenprocedure

The Corts Foundation stelt het belang voorop om zorgvuldig en juist te handelen en informatie te verstrekken. Indien er desondanks aanleiding toe is, kan gebruik gemaakt worden van de klachtenprocedure van de stichting.

Download: TCF klachtenprocedure (PDF, 78Kb)


ANBI- verklaring

The Corts Foundation, opereert in Nederland onder de naam Philippus Corts stichting. Onderstaande opgestelde verklaringen van de stichting dienen om te kunnen voldoen aan de bepalingen om in aanmerking te komen voor de status van een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Verklaring als gevolg van de Wijziging van de Uitvoeringsregeling Algemene wet betreffende rijksbelastingen 1994 d.d. 12 juli 2013 Nr. DB 2013/366 M van het Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken; Directie Directe Belastingen:

 

Philippus Corts Stichting

A. De naam van de instelling: Philippus Corts Stichting.

De stichting handelt tevens onder de naam "The Corts Foundation".

B. Het nummer, bedoeld in artikel 12, onderdeel a, van de Handelsregisterwet 2007, van de instelling, dan wel ingeval de instelling is gevestigd in een staat als bedoeld in artikel 1c, het voor deze regeling door de Nederlandse Belastingdienst verstrekte fiscaal nummer: 8126.05.846.

C. Het post- of bezoekadres: Mozartweg 3, 1323 AV Almere Nederland.

Het telefoonnummer: 00 31 36 53 615 91
Het e-mailadres van de instelling: info[at]cortsfoundation.org

D. De doelstelling volgens de regelgeving van de instelling:

D.1. Het bevorderen van het wetenschappelijk onderzoek naar de geschiedenis van (de relatie tussen) Nederland en het voormalig Nederlands Indië, evenals overige voormalige overzeese gebiedsdelen die worden gerekend tot de Gemeenschappelijk Cultureel Erfgoed- Landen.

D.2. Het conserveren, collectioneren, toegankelijk maken, ontsluiten en verzamelen van archieven en ander erfgoedmateriaal, in het bijzonder (maar niet daartoe beperkt) het verstrekken van werkkapitaal voor:

A. het vertalen van publicaties uit het Nederlands in het Engels betrekking hebben op de laatste oorlog;
B. het vertalen in het Engels van publicaties in een voor Nederlanders ontoegankelijke taal betrekking hebbend op onze geschiedenis; bijvoorbeeld de officiële Japanse geschiedenis van de tweede wereldoorlog en haar bezetting in Nederlands Oost Indië;
C. het duurzaam digitaal behoud van buitenlandse archieven betrekking hebbend op de tijd van de Verenigde Oost-Indische Compagnie en de West-Indische Compagnie; een en ander met het oogmerk om de publicatie en archieven toegankelijk te maken voor het publiek; en

D.3. Voorts al wat met de hiervoor genoemde doelstellingen rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

D.4. De stichting beoogt uitsluitend het algemeen belang en heeft geen winstoogmerk.

E. De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan, bedoeld in het eerste lid, onderdeel f, van de instelling omvat drie aandachtsgebieden:

I. De geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in Indonesië.

Dit aandachtsgebied omvat de koloniale en militaire geschiedenis van voormalig Nederlands Indië/Indonesië.
Het opbouwen van contacten met (militaire) historici in Indonesië en Japan is hierbij noodzakelijk: de Universitas Indonesia, de Pusat Serajah Militer (Centrum voor Militaire Geschiedenis te Jakarta) en met het National Institute of Defense Studies "NIDS" in Japan.

Doel:
- naspeuringen in KNIL-archieven;
- vertaling van documenten betreffende de militaire geschiedenis van Indonesië
- vertaling van archieven

Het betreft de zogenoemde Senshi Sōsho reeks, 102 in Tokio gepubliceerde stafwerken over de Tweede Wereldoorlog, welke relevant zijn voor het bestuderen van de Japanse aanval op en vervolgens de bezetting van Indonesië in de periode 1941–1945.

II. Duurzame digitale conservatie en toegankelijkheid van kwetsbare VOC archieven, in samenwerking met het Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) te Jakarta.

III. Incidentele algemene projecten

TCF stimuleert voorts activiteiten van derden indien deze vallen binnen de statutaire doelstellingen. Het beschikbaar stellen van beperkte middelen beoogt projecten bij derden te initiëren of mogelijk te maken.

De Philippus Corts stichting volgt de “Principes en Aanbevelingen” van de “FIN Code Goed Bestuur” als door de Vereniging van Fondsen in Nederland vastgesteld in de FIN- ALV van 23 november 2017. De stichting maakt gebruik van eigen toegekende -, dan wel van derden verkregen financiële middelen.

De stichting maakt waar mogelijk gebruik van subsidieregelingen van overheden en internationale organisaties of bedrijven om projecten te genereren, en ontplooit daarnaast activiteiten om tot co- financiering te komen.

Ten einde feiten en gebeurtenissen in het licht te stellen die beantwoorden aan het statutaire Corts programma, onderneemt de stichting projecten binnen de Gemeenschappelijk Cultureel Erfgoed landen ("GCE-landen"; of Mutual Cultural Heritage, MCH), gericht op Nederland, Indonesië en Japan.

De stichting initieert activiteiten die bestaande wetenschappelijke of erfgoedinstellingen niet ondernemen of niet kunnen financieren. De stichting treedt niet in competitie met bestaande programma's.

Samenvattend schenkt de stichting schenkt aandacht aan:

Het traceren en veiligstellen van verwaarloosde en bedreigde geschriften en documentcollecties.

De bestendiging door duurzame digitalisering als één der moderne conserveringstechnieken die van fundamenteel belang is voor de langdurige zekerstelling.
Het toegankelijk maken van digitale bestanden of collecties via een website, en het zo nodig vertalen en te boek stellen. Databasebeheer van (Japanse, Indonesische) woordenlijsten.


F. De bestuurssamenstelling en de namen van de bestuurders:

  • Mr. Egbert Jacobs, voorzitter
  • Drs. Joop Baars, penningmeester
  • Dhr. Joan C. Snellen van Vollenhoven, algemeen secretaris
  • Mr. Kees van Duijn, bestuurslid
  • Dr. Alicia Schrikker, bestuurslid
  • Nico Vriend, MA, bestuurslid
  • Esther P.M. Zwinkels MA, bestuurslid

Het beloningsbeleid van de instelling: De bestuurders ontvangen voor hun bestuurswerkzaamheden geen beloning. De door bestuursleden gemaakte onkosten worden vergoed. De medewerkers van The Corts Foundation die in Nederland werkzaam zijn volgen de salarisregeling van de payroll-organisatie waar zij in dienst zijn. Bij de projecten in het buitenland volgt het bestuur voor medewerkers de vigerende arbeidsbeloningen van het betreffende land.

G. Een actueel verslag van de meest recente uitgeoefende activiteit of activiteiten van de instelling:

Q.1.2018
- Afronden project Senshi Sosho III met het publicatie gereed maken van S.S. vol. 26.
- Afronden van het project DASA: "Preserveren en toegankelijk maken VOC-archieven in Indonesië" en het sub-project DASA: "The Diplomatic Correspondence between The Kingdom of Siam and the Castle of Batavia during the 17th and 18th centuries".
- Bijeenkomst van de Advisory Board Senshi Sosho - NL op 26 maart 2018.
- Formeel is het DASA-project in Indonesië op 19 oktober 2017 beëindigd, informeel vonden op 12 april 2018 de laatste projectteam werkzaamheden plaats. Resterende werkzaamheden, zoals de overige vijf delen van het "Corpus Diplomaticum", de "Collectie De Haan", en het vervaardigen van toegangen (zoals o.m. het presenteren van 4641 archief-beschrijvingen van de Hoge Regering in Engels en het Bahasa Indonesia) vinden plaats vanuit Nederland.
- Plaatsen extra apparatuur bij het ANRI ten einde de migratie van alle gedigitaliseerde bestanden naar de Fast Silent Cubes te kunnen afronden.
- Uitvoeren audit door Schipper Accountants te Goes en Sulaimin & Rekan te Jakarta.
- Presenteren een VOC-glossary (met inbegrip van de etymologische herkomst van woorden) en het eerste deel van het Corpus Diplomaticum op de Indonesische website.
- Vernieuwen van de tijdreis module Nodegoat van LAB1100 op de Indonesische website

Q.2.2018
- Aanlevering aan Leiden University Press van Senshi Sosho vol. 26. "The Operations of the Navy in the Dutch East Indies and the Bay of Bengal", waarin opgenomen de Slag in de Javazee.
- Voorbereiden presentatie in het Groot Auditorium van de Universiteit Leiden op maandag 24 september 2018. Bereiden een visualisatie t.b.v. de presentatie voor.
- Bezoek van final editor Dr. Willem Remmlink van 4 t/m 18 juni 2018 aan Japan voor overleg met de Japanse leden van de Advisory Board Senshi Sosho; de directie van het N.I.D.S. en sponsor Suntori.
- Sluiten in Jakarta definitief het Digital Archives at ANRI-project ("DASA") succesvol af met ca. 1.1 miljoen duurzaam behouden en toegankelijk gemaakte VOC-manuscripten. Beëindigen het "Representative Office TCF in Indonesia". Stellen het "Final Report DASA"op.
- Eerste voorbereidingen t.b.v. een lesbrief betreffende de resultaten van TCF.
- Het bestuur stelt in haar voorjaarsvergadering op 7 juni 2018 het Algemeen en Finncieel Jaarverslag over 2017 vast. 

Q.3.2018
- Presenteren op 24 september 2018 in het Groot Auditorium van de Universiteit Leiden de tweede Senshi Sōsho- publicatie, t.w. Senshi Sōsho vol. 26: “The Operations of the Navy in the Dutch East Indies and the Bay of Bengal”. De eerste exemplaren worden aangeboden aan de Decaan van Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden prof. dr.M. Rutgers, de heer Th. W.R. Doorman, de Amerikaanse Defensie attache, de Indonesische culturele attache en de oud- minister van onderwijs/ TCF- adviseur prof. dr. ing. Wardiman Djojonegoro. Er vinden presentaties plaats door dr. A.M.C. van Dissel, dr. W.G.J. Remmelink en VADM b.d. M.J.M. Borsboom.
- Prof. dr. Adam Clulow van Monash University, Melbourne, publiceert een artikel “New Technologies”, waarin hij het gebruik van de Sejarah- Nusantara website (onderdeel van het DASA- project) propageert.
- Ronden een fors aantal DASA- website- activiteiten af, te weten: de “Collectie De Haan”. Het betreft het op de website presenteren en zoek- baar maken van een digitale inventaris met metadata van 1175 kaarten uit de 17 e tot de 19 e eeuw van het oorspronkelijke 's Lands Archief te Weltevreden; en de digitale publicatie: “Royal Diplomatic Thai Correspondence” in het Thai, het Bahassa Indonesia en in het Engels. We zijn onze Thaise partners van de Chulalongkorn University in Bangkok: Mevr. Prof. dr. Bhawan Ruangsilp, dr. Dhiravat Na Pombejra PhD and Mevr. Joyce Sutthiman Limpanusorn en Mevr. Pimmanus Wibulsilp veel dank verschuldigd.

Q.4.2018
- Toekenning door het Centraal Bureau Fondsenwerving van een “Erkenningspaspoort” voor het nieuwe stichtingsjaar.
- Vernieuwen en herbeveiligen van de TCF website.
- Asahi Media vernieuwt de website van het Leiden University Office Tokyo.
- Houden op 29 november 2018 de najaarsvergadering met o.m. vaststelling van de begroting voor 2019 en een bijgewerkte versie van het Projectplan Senshi Sōsho vol. 43 / vol. 5.
- Het Maritiem Portaal benoemt voor de maand December 2018 de website van TCF tot “website van de maand”.

Q.1.2019
- Voorzien de DASA- website van een faciliteit door nieuwe webpagina’s te ontwikkelen in EAD-formaat, waardoor nieuwe scans en inventarissen van andere VOC-archieven makkelijker gepresenteerd kunnen worden.
- Op 13 februari 2019 presenteert een afvaardiging van het bestuur de digitale publicatie “Royal Diplomatic Thai Correspondence” aan de Thaise ambassadeur in Nederland, mevr. Mrs. Eksiri Pintaruchi.
- Afronden van de research- werkzaamheden van S.S.- deel 5.
- Final Editor dr. W. G.J. Remmelink presenteert op 28 februari 2019 in Museum Bronbeek een beschouwing over zijn eerdere presentatie “You Engage, then You See”.
- Ontvangen van de Amerikaanse onderzoek website “Stone & Stone” de “Editor's Choice Awards for books of 2018” voor Senshi Sōsho vol. 26 “ The Operations of the Navy in the Dutch East Indies and the Bay of Bengal”
- De Militaire Presentator publiceert in haar maart- nummer de Engelstalige lezing in het Groot- Auditorium van onze Final Editor dr. W.G.J. Remmelink “You Engage, then You See”.
- De Vereniging voor zeegeschiedenis maakt melding van onze publicaties op haar website.

Q.2.2019
- Van 24 maart tot 8 april 2019 bezoekt een delegatie van het bestuur ons kantoor in Tokyo (het “Leiden University Office Tokyo”). Een van de hoogtepunten was de receptie plus lezing van Final Editor dr. W. G.J. Remmelink op 4 april 2019 op de Nederlandse ambassade in Tokyo.
- Mevr. dr. A.M.C. van Dissel treedt terug uit de Nederlandse Adviesraad Senshi Sōsho. In haar plaats zal Lnt. Gen. Kl.u b.d. Dirk Starink deel uit maken van deze adviesraad.

Q.3.2019
- Houden jaarvergadering op 15 juli 2019 ter vaststelling van meerjaren- beleid en -begroting

Q.4.2019
- .Voeren overleg met het bestuur Vereniging KITLV over samenwerking als ‘fonds op naam’. Tekenen voorlopige koopovereenkomst voor het Corts huis te Enkhuizen. Wonen de presentatie bij van journalist en auteur Herman Keppy van zijn publicatie 'Zijn jullie kerels of lafaards?, waarin hij Indische en Indonesische verzetsstrijders in de strijd tegen de nazi's 1940-1945 portretteerde, in het Verzetsmuseum in Amsterdam. TCF leverde een financiële bijdrage aan de totstandkoming van dit belangwekkende boek.

Q.1.2020
- Publicatie door dhr Marco Roling M.A. over tekstherkenning van beschadigde documenten: “Does Handwriting Text Recognition Work for Damaged Archives?”.
- Publiceren oude boekwerken over het voormalige Nederlands- Indië, die in Indonesië niet meer beschikbaar zijn. Te weten: zes delen van het Corpus Diplomaticum Neerlando-Indicum, dr. F. De Haan: “Priangan ” en “Oud- Batavia, dr. P. Mijer: “Verzameling van Instructien, Ordonnantien en Reglementen”, Dr. V.I. van de Wall: “Oude Hollandsche Buitenplaatsen”, D.G. Stibbe: “De Encyclopedie van Nederlands- Indië: deel I t/m IV plus Deel V supplement, Deel VI Supplement, Deel VII Supplement, Deel VIII Supplement, en de Encyclopedie aanvullingen en wijzigingen aflevering nr. 61(1939) en nr. 62 ( 1940)”; Jhr. Mr. J. K. J. de Jonge en M. L. van Deventer: “ De volledige reeks “De opkomst van het Nederlands Gezag op Java”, t.w. zeven dikke banden met als inhoud veertien delen; H.T. Colenbrander: “Jan Pieterszoon Coen”, deel 4, 5 en 6. De eerste drie delen over J.P. Coen volgen nog.
Alle publicaties zijn te downloaden, maar ook digitaal te doorzoeken en bijeengebracht in een “Digitheek” op de TCF website.

Q.2.2020
- Dragen het Corts huis aan de nieuwe eigenaar over.

Q.3.2020
- Houden aangepaste jaarvergadering ter vaststelling van de jaarrekening 2019, het meerjarig-beleid en -begroting. Mevr. dr. Petra M.H. Groen treedt terug uit het bestuur en wordt opgevolgd door Mevr. Esther P.M. Zwinkels BA.
Stellen een nieuwe doelstelling vast voor het “ Philippus Corts Fonds”, te weten: “Het preserveren en toegankelijk maken van originele archiefbronnen in Indonesië, waarmee het Nederlandse verleden wordt behouden en het bijdragen aan onderzoek en publicaties over de tweede wereldoorlog in Europa en Azië gedurende de periode 1602 t/m 1949”. 
- Besluiten om bij te dragen aan de nieuwe publicaties van de Linschoten- Vereeniging gewijd aan het oude Indië, te weten: “Kunstenaar op Java en Sumatra: de reisdagboeken en natuurtekeningen van Pieter Van Oort (1826-1832)”, (werktitel) als deel 119 en 120 in de reeks ‘Werken van de Linschoten-Vereeniging”.
- Gaan akkoord met een projectvoorstel van het KITLV om bij te dragen aan een biografie van Hoesein Djajadiningrat.
- Komen met dhr Roling MA overeen om een vervolgonderzoek “tekstherkenning beschadigde teksten” uit te voeren.

 

H. De balans en de staat van baten en lasten, met toelichting, van de Stichting Philippus Corts/ "The Corts Foundation"

Balans per 31 december 2019

anbi2020 1

Staat van Baten en Lasten 1 januari 2019 t/m 31 december 2019

anbi2020 3

Toelichting op de Staat van Baten en Lasten over 2019

anbi2020 2

Ter verkrijging van inzicht in de effectiviteit van de bestedingen, zijn in bovenstaande tabel kengetallen gepresenteerd. Zoals dit laat zien, worden de verkregen gelden nagenoeg geheel besteed aan de doelstelling van de stichting. Dit kan alleen omdat, waar mogelijk, wordt gewerkt met vrijwilligers waarmee de overhead zo klein mogelijk wordt gehouden. 

Oordeel betreffende de jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Philippus Corts stichting per 31 december 2019 en van het resultaat over 2019 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen.

De jaarrekening bestaat uit: de balans per 31 december 2019, de staat van baten en lasten over 2019; en de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaglegging en andere toelichtingen.

Op grond van onze onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiele afwijkingen bevat, en alle informatie bevat die op grond van titel 9 Boek 2 BW vereist is.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiele afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.


Goes, 4 juni 2020
was getekend,
Schipper Accountants B.V.
M.C. van Ostende Msc RA

Begroting 2020 Philippus Corts Stichting / The Corts Foundation

anbi2020 4

cortshuisfries

 

The Corts Foundation


is een Nederlandse stichting die het legaat van Kees Corts gebruikt om geschiedenis- en archief-projecten uit te voeren over het voormalig Nederlands-Indië, in het bijzonder de periode van de VOC en het einde van de koloniale periode tijdens de tweede wereldoorlog.

 

RoyalNetherlandsEmbassy

Jakarta, Indonesië
Bangkok, Thailand

Cultuurfonds


Eveneens het cultuurfonds:
Christiaan G. van Anrooij Fonds
 

 

UniLeidenLogo2


Ailionlogo

 

CGHDlogo

 

HendrikMullerFonds 

 

 

ANRI

Arsip Nasional Republik Indonesia

 

DutchCulture

 

NIMH

Nationaal Instituut voor Militaire Historie

 

schouwenburgfonds

 

GravinVanBylandtStichting 

creativecommons

The Corts Foundation stelt de content van deze website, haar datasets en eigen publicaties beschikbaar onder de creative commons licentie.

 

ANBI

 

Getoetst op betrouwbaar beheer en besteding

 

SBF

 

De Corts stichtingen
achten de voorlopige aanbevelingen van
de SBF van toepassing,
zoals opgenomen in de gedragscode 
versie 3.0
van
 
24 dec. 2013